kitke

Preverjanje znanja

Znanje učencev se v glasbenih šolah preverja pri pouku in nastopih.

 

Učitelj spremlja učenčevo delo skozi vse leto in pri tem upošteva obseg in kvaliteto predelane snovi, učenčev muzikalni in tehnični www. marljivost in uspešnost pri nastopanju.

 

Pri pouku nauka o glasbi in solfeggiu se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in projektno delo.

 

Pri komorni igri in orkestru se pri ocenjevanju upošteva zlasti prizadevnost in rednost učenca.

 

Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev ocenjuje opisno, sicer so ocene številčne.

 

Učenca med šolskim letom ocenjuje učitelj predmeta, na letnih izpitih pa izpitna komisija.

 

Nadpovprečno uspešni učenci lahko na predlog učitelja ali izpitne komisije hitreje napredujejo, ostali napredujejo v naslednji razred, če so pozitivno ocenjeni pri posameznem predmetu po predmetniku.

 

Učenci, ki so ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjeni iz predmeta nauk o glasbi oz. solfeggia, do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit. Tega lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem šolskem letu oz. le enkrat v istem obdobju ali stopnji. Če ga ne opravi uspešno, ponavlja razred nauka o glasbi oz. solfeggia.

 

Pri instrumentu, petju in plesu učenec ne opravlja popravnega izpita.

 

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi daljše opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko učenec podaljša šolanje v drugem obdobju nižje stopnje oz. na nižji stopnji, če se ta ne deli ter na višji stopnji za eno šolsko leto.

 

Učenci, ki so vpisani v glasbeno pripravnico, lahko v naslednjem šolskem letu nadaljujejo šolanje v glasbenem, če uspešno opravijo sprejemni preizkus in izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v izobraževalnem programu in učnih načrtih.

 

Spričevala za opravljeni razred prejmejo učenci, ki so uspešno opravili izpit iz glavnega predmeta in nauka o glasbi.

 

Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred.

 

Spričevalo izdaja zavod ob koncu šolskega leta.