kitke

Pravice in dolžnosti učencev

(povzeto iz Pravilnika o šolskem redu za GŠ in Zakona o GŠ)

 

Učenec mora redno obiskovati pouk, vaje in nastope. Učenec ima med izobraževanjem pravico in dolžnost prispevati k uresničevanju ciljev in nalog šole v skladu z izobraževalnim programom, zakoni in drugimi predpisi ter letnim delovnim načrtom šole.

 

Šola zagotavlja učencem pravice:

 • obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
 • razvijanje njihovih sposobnosti,
 • pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,
 • upoštevanje individualnih in www.ih posebnosti,
 • spoštovanje osebnosti,
 • varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli,
 • izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi,
 • pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja,
 • pomoč, kadar jo potrebujejo,
 • varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Dolžnosti učencev so:

 • redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
 • nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom in šolskim koledarjem,
 • vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih zunajšolskih nastopih in pridobitev soglasja šole,
 • spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
 • prispevanje k ugledu šole,
 • varovanje ter ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole,
 • upoštevanje šolskega in hišnega reda.

 

Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti in ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole, je lahko izključen iz glasbene šole.

 

Na tekmovanje lahko šola prijavi učenca le v soglasju s starši.

 

Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi.