kitke

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o izdajatelju kataloga

Naziv pravne osebe javnega prava Glasbena šola Idrija
Prelovčeva 9, 5280 Idrija
tel 05 3734 630 fax 05 3734 633
Odgovorna uradna oseba Tonja Lapanja Brenčič, prof.,ravnateljica
Datum prve objave kataloga 2016
Datum zadnje spremembe 1. 9. 2023
Dostopnost kataloga www.gsidrija.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavoda Osnovno glasbeno izobraževanje
Seznam notranjih organoizacijskih enot Sedež šole, Prelovčeva 9, Idrija
Podružnična Cerkno, Bevkova 12, Cerkno
Dislociran oddelek Črni Vrh

2.1. Organigram zavoda

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba Tonja Lapanja Brenčič, ravnateljica

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega redistra predpisov)

 2.4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov Šola ni predlagatelj predpisov

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih indokumentovLetni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
Finančni načrt zavoda
Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo šolsko leto
Letno poročilo za koledarsko leto

2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
Prijavno – sprejemni postopek za vpis v glasbeno šolo
Izvedba volitev predstavnikov v svet
Izvedba pridobitev soglasij za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Odločanje o pritožbah in dajanju informacij javnega značaja

2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Interni seznam katalogov zbirk osebnih podatkov Katalog evidence o zaposlenih delavcih
Katalog evidence o stroških dela
Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo in starših oz. skrbnikih, če gre za mladoletne učence
Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

2.8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk /

2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Šolski koledar
Obvestilo o šolskih pristojbinah za šolsko leto
Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisami v GŠ

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

  • Večina informacij je dostopna na spletu ob vsakem času.
  • Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.
  • Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja glasbene šole in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu itd. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Glasbena šola Idrija, Prelovčeva 9, 5280 Idrija , oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu zavoda.
  • Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
  • Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
  • V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.
  • Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
  • Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za glasbeno šolo stroški, jih organ prosilcu zaračuna na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov 1. Višina prispevka staršev
2. Pogoji za vpis v glasbeno šolo
3. Trajanje izobraževanja
4. Izobraževalni programi
5. Opravljanje privat izpitov